top of page

Stadgar för släktföreningen Aminoff r.f.

§1.

Föreningens namn är "Släktföreningen Aminoff r.f." och dess hemort är Helsingfors stad.

Föreningen har till ändamål att sammanföra medlemmarna av släkten Aminoffs särskilda grenar beträffande släkt- och pliktkänsla, så som i dessa stadgar närmare säges. 

§2.

Berättigad till medlemskap i föreningen med rösträtt är envar på Finlands Riddarhus inskriven till myndig ålder kommen välfrejdad släktmedlem, dock ej den, vars släktnamn "Aminoff" ändrats av annan orsak än genom giftermål. 

Medlemskap utan rösträtt kan tillerkännas omyndig släktmedlem, så ock make och barn till kvinnlig släktmedlem.

Med släktmedlem förstås i dessa stadgar, förutom manlig medlem av släkten Aminoff, även maka och dotter till sådan medlem. 

§3.

För ernående av föreningens mål skola anordnas släktmöten, av föreningen utses ett släktråd, samt inrättas ett släktarkiv. 

§4.

Inträde i föreningen anmäles hos släktrådet, som i tvivelaktiga fall eller i händelse av missnöje hos anmälaren överlämnar saken till avgörande av släktmöte. Önskas avgång ur föreningen anmäles därom hos släktrådet och kan slik avgång icke förvägras. 

Åtgärd om medlems uteslutande på grund av uraktlåtenhet att erlägga fastställd avgift eller på grund av handlingar, som motverka släktföreningens syfte, ankommer på släktrådet men kan hos släktmötet överklagas. 

§5.

Föreningsmedlem vare skyldig att till föreningens ekonomi bidraga med en årlig avgift, vars belopp släktmötet bestämmer för tre år i sänder; ock kan, där svårighet för den betalnings-skyldiga visas eller är känd, nödig eftergift av släktrådet beviljas. 

Föreningens årsinkomster utgöras av ovansagda medlemsavgifter jämte avkastningen av föreningens egendom. 

§6.

Föreningens angelägenheter handhavas av ett släktråd. Medlemmar i släktrådet äro en ordförande, en viceordförande och fem ledamöter. 

Släktrådet utser inom sig eller bland föreningens medlemmar sekreterare, skattmästare och arkivarie. Avgår medlem ur släktrådet ur släktföreningen eller avsäger han sig sitt mandat, äger släktrådet att till tiden för nästa allmänna släktmöte komplettera sig självt. 

§7.

Släktrådet sammanträder minst en gång årligen på utfärdad kallelse och är beslutfört, då minst fyra medlemmar äro närvarande. beslut fattas med enkel röstpluralitet. Vid lika röstetal avgår ordförandens röst. 

Vid slätrådets sammanträden föras över förhandlingarna protokoll utvisande vad vid dessa beslutits. 

§8.

Släktrådet förvaltar föreningens tillgångar och äger att med föreningens rätt besluta om alla dess angelägenheter med de inskränkningar, som i dessa stadgar föreskrivas.

§9.

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och böra jämte släktrådets protokoll senast den 1 nästföljande mars överlämnas till föreningens revisorer för granskning, vilken skall vara avslutad senast den 15 april samma år. 

Finna revisorerna skäl till sådan anmärkning mot förvaltningen, att extra släktmöte är av nöden, bör släktrådet på skriftlig anmälan därom sammankalla dylikt möte. 

§10.

Jämte vård om arkivet åligger det arkivarien att föra matrikel över släktens medlemmar och insamla material rörande släktens historia, för vilka ändamål släktmedlem låte sig angeläget vara att till arkivet insända personaluppgifter och uppgifter om släkttraditioner, legender, familjegravar m.m. sådant, som släktens historia samt heder och ära till nytta lända kan. 

§11.

Allmänt släktmöte skall hållas vart tredje år på tid och ort, som av släktrådet bestämmes;ägande släktrådet till gäster vid mötet kalla på Sveriges Riddarhus inskrivna släktmedlemmar ävensom personer, där de gjort sig förtjänta av släktens tacksamhet och hågkomst. 

Släktmötet bör om möjligt celebreras genom föredrag, utflykter, uppvaktningar m.m. dylikt. 

Extra släktmöte hålles, då släktrådet anser skäl därtill färeligga eller skriftlig, motiverad framställning hos släktrådet gjorts av minst tio av föreningens röstberättigade medlemmar, ävensom i det fall, som i § 10 nämnes. 

Vid släktmöte kunna med släktrådets tillstånd jämväl närvara alla, som till inträde i föreningen äro berättigade, men ej äro däri inskrivna. 

§12.

På allmänt släktmöte, som öppnas av älste därvid närvarande manlige medlem av släkten, skola, efter val av ordförande och sedan denne utsett protokollist, följande släktföreningens ärenden handläggas, nämligen:

a) släktrådes och revisorernas berättelser;

b) fastställande av bokslutet för de tre nästfölande åren och beviljande av ansvarsfrihet för vederbörande samt vad därmed sammanhänger;

c) val av ordförande, viceordförande och fem ledamöter i släktrådet för nästföljande treårsperiod;

d) val av två revisorer och två revisorssuppleanter jämväl för tre år;

e) arkivariens redogörelse för arkivets förvaltning jämte meddelande om dödsfall inom släkten och om ingångna äktenskap, födelser m.m.

f) till mötet av släktrådet eller enskilda medlemmar hänskjutna frågor, ävensom

g) val av två släktmedlemmar av jämte ordförande justera protokollet. 

Vid släktmöte tillkommer en röst varje i föreningen röstberättigade medlem, som ej häftar för obetald årsavgift. 

Beslut och val ske öppet, därest sluten omröstning ej påyrkas och gälla, med undantag för vad i §§ 15 och 16 stadgas, vid enkel röstövervikt. Vid lika röster avgör lotten. 

§13.

Kallelse till släktmöte utfärdas av släktrådet mist 30 dagar före den för mötet utsatta tiden medels brev, som tillsändes varje melem under dennes till släktarkivet uppgivna adress. 

Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom på enahanda sätt. 

Förslag, som enskild medlem önskar hänskjuta till släktmöte, bör minst 60 dagar före mötet till släktrådet skriftligen överbringas. 

§14.

Släktföreningens namn tecknar:

a) släktrådets ordförande eller viceordförande jämte annan medlem av släktrådet, eller

b) tvenne av släktrådet därtill befullmäktigade personer gemensamt. 

§15.

Ändring av föreningens stadgar kan endast vid släktmöte beslutas och erfordras för giltigheten av sådant beslut att frågan varit i kallelsen till mötet omnämnd och att beslutet omfattats av minst tre fjärdedelar av det vid mötet representerade röstetalet. 

§16. 

Beslut om föreningen upplösning får ej fattas annorledes än vid allmänt släktmöte och erfordras för belutets giltighet:

att frågan härom uttryckligen anigivits i kallelsen till mötet;

att minst en fjärdedel av föreningens röstberättigade medlemmar äro vid mötet närvarande och minst tre fjärdedelar av dem om beslutet ense;

att beslutet med i föregående punkt nämnd röstövervikt bekräftas av ett minst sex och högst tolv månader därefter sammanträdande extra släktmöte. 

§17.

Därest föreningen upplöses tillfaller föreningens egendom Finlands Riddarhus och böra föreningens penningmedel av Riddarhusdirektionen förvaltas under namn av "Släktföreningen Aminoffs fond", vars räntemedel skola användas till fullföljande av ändamål, som i dessa stadgar bestämts för släktföreningens verksamhet. Dock äger släktmöte, där beslut om upplösning fattas, frihet att på annat sätt disponera föreningens tillgångar för syften, som överensstämma med släktföreningens ändamål. Även äger släktmötet besluta om att överlämna släktarkivet till något offentligt museum, arkiv eller bibliotek eller annan liknande inrättning. 

§18.

I övriga, i dessa stadgar icke nämnda avseende må gällande föreningslag lända till efterträdelse. 

bottom of page